boostcommunity coaching - logo

Algemene voorwaarden BOOST Community B.V.

Algemene voorwaarden BOOST Community

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. BOOST Community: BOOST Community B.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd aan de Lambertus Hortensiuslaan 76, (1412 GX) in Naarden. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85399868.
 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht geeft.
 3. Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen opdrachtgever en BOOST Community. 
 4. Algemene voorwaarden: de bepalingen die hierna volgen. 
 5. Schriftelijk: per post of per e-mail
 6. Website: www.boostcommunity.eu
 

Artikel 2: Toepassing 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten tussen BOOST Community en opdrachtgever. 
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een offerte bij BOOST Community, het aangaan van een overeenkomst met BOOST Community en het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan BOOST Community. 
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het vernietigde c.q. nietige beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3: Offertes en de totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. Offertes van BOOST Community zijn vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is vermeld in de offerte.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van BOOST Community binden haar niet.
 3. Offertes van BOOST Community zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle informatie voor de uitvoering van de opdracht. 
 4. De overeenkomst tussen BOOST Community en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door BOOST Community van een door opdrachtgever getekende offerte, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte of door de feitelijke aanvang met de opdracht door BOOST Community zonder direct protest van de opdrachtgever. 
 5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod wat is gedaan in de offerte dan is BOOST Community daar niet aan gebonden, tenzij BOOST Community hiermee schriftelijk instemt. 
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De prijzen voor diensten en goederen die door derden geleverd worden, zijn niet inbegrepen in de prijzen van BOOST Community en zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4: Trajecten en abonnementen 

 1. BOOST Community biedt de volgende trajecten aan, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst:
  • Drie strategiesessies;
  • Een half jaar (6 maanden traject. Niet tussentijds opzegbaar en loopt van rechtswege af tenzij een schriftelijke verlenging is overeengekomen.
  • Een jaar (12 maanden) traject. Niet tussentijds opzegbaar en loopt van rechtswege af tenzij een schriftelijke verlenging is overeengekomen. 
 1. Betaling van trajecten geschiedt vooraf maar uiterlijk op de dag van aanvang van het traject en met inachtneming van artikel 8 van deze algemene voorwaarden. 
 2. BOOST Community biedt abonnementen aan voor branding werkzaamheden. De duur van het abonnement is gespecificeerd in de overeenkomst. Abonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar. Tegen het einde van de looptijd kan het abonnement schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één (1) maand. Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden dan zal het abonnement steeds met één (1) maand worden verlengd. 


Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. BOOST Community zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren. De uitvoering van de werkzaamheden door BOOST Community is dan ook een inspanningsverbintenis en bevat geen resultaatsverbintenis voor BOOST Community.
 2. De door BOOST Community opgegeven leveringstijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan overschrijding van de overeengekomen of door BOOST Community vermelde levertijd.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BOOST Community het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 4. Indien BOOST Community derden inschakelt, zal dit indien mogelijk  plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. BOOST Community zal pas na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt deze derden inschakelen. 
 5. De kosten van derden komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.


Artikel 6: Het programma en de gebruiksvoorschriften 

 1. Ieder programma van BOOST Community is een coachingsprogramma ten aanzien van business en leiderschapscoaching. 
 2. De website, het programma en de terbeschikkinggestelde werkwijze en methoden zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en voor de doeleinden waarvoor het programma door BOOST Community aan opdrachtgever is verstrekt. 
 3. De werkwijze en methoden die BOOST Community in het kader van het programma beschikbaar stelt aan opdrachtgever zijn naar beste inzicht en vermogen verzamelt en/of vervaardigt 
 4. BOOST Community staat nimmer in voor het behalen van de resultaten die opdrachtgever met het volgen van een programma beoogt te behalen.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de werkwijze en methoden op enigerlei wijze te (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 6. BOOST Community is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn, indien opdrachtgever inbreuk maakt op hetgeen is bepaald in dit artikel.
 7. Opdrachtgever is aanwezig op het afgesproken moment, zowel tijdens de live- als de online sessies. Annulering van zowel een live- als online sessie dient 24 uur voorafgaand aan de sessie schriftelijk plaats te vinden, op straffe van verval van de sessie. 


Artikel 7: Medewerking van de opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die BOOST Community nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. 
 2. Opdrachtgever draagt zorgt voor tijdige en constructieve feedback en goedkeuring aan BOOST Community. 


Artikel 8: Prijs, uurtarief en betaling 

 1. Een vaste prijs wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. Vaste prijzen zijn exclusief kosten van derden. 
 2. BOOST Community is gerechtigd een voorschotbetaling te vragen. Indien er sprake is van een consument-opdrachtgever dan is BOOST Community gerechtigd een voorschotbetaling van maximaal 50% te vragen. 
 3. De door BOOST Community gemaakte reiskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht. 
 4. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 
 5. Indien opdrachtgever en BOOST Community een uurtarief zijn overeengekomen is opdrachtgever het honorarium en de eventuele kosten van derden verschuldigd. 
 6. Zolang de opdracht niet is voltooid, mag BOOST Community tussentijds het honorarium factureren. 
 7. Indien een uurtarief is overeengekomen dan mag BOOST Community een voorschot factureren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de eindfactuur verrekend.  
 8. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-.


Artikel 9: Opschorting 

 1. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, mag BOOST Community de werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. 
 2. BOOST Community is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 3. Eventuele bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 10: Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. BOOST Community zal opdrachtgever tijdig inlichten indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben.
 3. Indien sprake is van meerwerk dan zal BOOST Community de kosten voor het meerwerk berekenen en de opdrachtgever een offerte sturen.  De overeenkomst met betrekking tot het meerwerk tussen BOOST Community en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door BOOST Community van een door opdrachtgever getekende offerte, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte of door de feitelijke aanvang door BOOST Community zonder direct protest van de opdrachtgever. 


Artikel 11: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. BOOST Community mag de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van BOOST Community kan schaden.
 2. BOOST Community is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BOOST Community op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Een consument-opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden indien de overeenkomst op afstand is gesloten. BOOST Community zal het reeds voldane bedrag binnen 14 dagen na een beroep op deze bepaling op een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden. 
 6. Ingeval één van partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 12: Overmacht 

 1. BOOST Community is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BOOST Community geen invloed kan uitoefenen en waardoor BOOST Community niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. BOOST Community zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel mondeling op de hoogte stellen van deze overmacht. 
 4. In geval van overmacht zal BOOST Community zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 5. BOOST Community kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Deze opschorting kan er dan niet toe leiden dat BOOST Community toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd is BOOST Community gerechtigd het reeds nagekomen deel te facturen en opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen. 


Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 1. BOOST Community is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door BOOST Community verrichtte werkzaamheden, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BOOST Community. 
 2. De aansprakelijkheid van BOOST Community is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van BOOST Community wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien geen uitkering  krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van BOOST Community plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van BOOST Community beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door opdrachtgever. BOOST Community mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 5. In geval van overmacht is BOOST Community niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. 
 6. BOOST Community is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart BOOST Community voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 


Artikel 14: Intellectueel eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door BOOST Community aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werk, ontwerpen, gehanteerde werkwijzen en methoden berusten bij BOOST Community, tenzij anders is overeengekomen. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het werk, de ontwerpen, de gehanteerde werkwijzen en methoden te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Indien sprake is van een overeenkomst met betrekking tot branding dan verkrijgt de opdrachtgever het exclusieve recht om het werk te publiceren in de afgesproken uitgave na ontvangst van de volledige betaling door BOOST Community. 
 3. Totdat de betaling van de factuur volledig is voldaan, behoudt BOOST Community het eigendom en de rechten van het branding ontwerp. 
 4. De rechten uit lid 2 zijn enkel van toepassing indien het branding ontwerp ook daadwerkelijk in gebruik is genomen danwel is afgenomen door opdrachtgever. Van niet afgenomen branding ontwerpen komt het intellectueel eigendom toe aan BOOST Community. 
 5. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die BOOST Community dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Wanneer de opdrachtgever een foto/tekst/film/illustratie/animatie aanlevert, wordt ervan uitgegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en dat eventueel verschuldigde licentievergoedingen zijn betaald. Opdrachtgever vrijwaart BOOST Community van alle eventuele schadeclaims die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze bepaling.
 7. Wanneer BOOST Community gebruikmaakt van licenties/beschermd materiaal, kan de opdrachtgever ervan uitgaan dat deze zijn vrijgegeven voor gebruik en/of verschuldigde licentievergoedingen. BOOST Community vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele schadeclaims die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze bepaling.
 8. BOOST Community is na levering van het werk niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden bij de opdrachtgever. Wanneer BOOST Community het werk heeft aangeleverd, is zij niet verantwoordelijk voor het bewaren en borgen van deze bestanden.


Artikel 15: Geheimhouding 

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. BOOST Community verwerkt gegevens conform haar privacyverklaring (te verkrijgen op haar website en op schriftelijke aanvraag). 
 3. Bij eindiging, opzegging, annulering of wijziging van de overeenkomst draagt opdrachtgever zorg voor het ontzeggen van de toegang van BOOST Community tot digitale omgevingen van opdrachtgever. BOOST Community is nimmer aansprakelijk wanneer opdrachtgever de toegang niet ontzegt. 


Artikel 16: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij BOOST Community, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. 
 2. Opdrachtgever dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij BOOST Community te hebben ingediend.
 3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
 4. BOOST Community zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen. 
 5. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


Artikel 17: Slotbepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien BOOST Community van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. De aan de opdrachtgever uit de overeenkomst toekomende rechten zijn nimmer
 3. overdraagbaar aan derden.
 4. BOOST Community mag wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 5. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich
 6. optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten, eventueel door middel van mediation.
 7. Op de rechtsverhouding tussen BOOST Community en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 8. Alleen de rechter te Breda is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.