boostcommunity coaching - logo

Algemene voorwaarden  BOOSTExperience BV. BOOSTCommunity

Versie Juli 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op: e-mail: info@boostcommunity.eu telefoon: +31 634702903 adres: 1412 GX Naarden.

 

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal vier weken geldig en binden BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende opdrachtbevestiging of ondertekende offerte online.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Lambertus Hortensiuslaan 76, 1412 GX Naarden.
 2. Deelnemer: eenieder met wie BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training en een Deelnemer, middels inschrijving van die Deelnemer op de Website BOOSTCommunity, tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de Deelnemer voor bepaalde tijd middels de Website toegang heeft tot het Programma.
 4. Website: de website van BOOSTCommunity waarop de Overeenkomst wordt gesloten en door middel waarvan het Programma voor de Deelnemer, middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord, toegankelijk is.
 5. Content: de dagelijks gedurende de looptijd van de Overeenkomst door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aan het Programma toe te voegen elementen, zoals video’s, audio, blogs, interviews, oefeningen en dergelijke ter informatie, inspiratie en begeleiding in de periode tijdens en/of na een break-up, waarin op een positieve en opbouwende wijze aan zichzelf wordt gewerkt om evenwichtiger, gezonder en sterker uit deze periode tevoorschijn komen.
 6. Programma: de Online en Live coachingsprogramma’s van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training zoals deze in het kader van de Overeenkomst aan de Deelnemer wordt aangeboden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Deelnemer gericht aanbod van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden middels de Website aan de Deelnemer beschikbaar gesteld zodat de Deelnemer deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op zijn apparaat.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het vernietigde c.q. nietige beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het aanbod van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training om een Overeenkomst aan te gaan, is vrijblijvend. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Deelnemer te sluiten en kan haar aanbod nog herroepen tot meteen na aanvaarding daarvan door de Deelnemer.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van BOOSTExperience BV./BOOSTCommunity Coaching en Training, binden haar niet.
 3. De Deelnemer dient alle bij totstandbrenging van de Overeenkomst gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Deelnemer het aanbod van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training op de daartoe middels de Website aangewezen wijze heeft aanvaard en de Deelnemer heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen de volledige voldoening van de voor het Programma geldende prijs. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training zal de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Deelnemer bevestigen.

ARTIKEL 4. | HET PROGRAMMA EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

 1. Het Programma is een coachingsprogramma ten aanzien van het begeleiden om op een positieve en opbouwende wijze aan zichzelf te werken na een break-up. Mensen in hun kracht zetten, zodat ze evenwichtiger, gezonder en sterker uit deze periode tevoorschijn komen.
 2. Gedurende 1 jaar na totstandkoming van de Overeenkomst krijgt de Deelnemer middels zijn account op de Website, toegang tot meerdere modules met (nieuwe) Content. Het aanbod van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training geeft een zo goed mogelijke indruk van de verdere inhoud van het Programma.
 3. De Deelnemer kan zelf bepalen wanneer hij gebruik maakt van het Programma. Het Programma is evenwel uitsluitend gedurende de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar.
 4. De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van de door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aan de Deelnemer verstrekte inloggegevens voor toegang tot het Programma. Alle handelingen die op het account van de Deelnemer worden verricht, worden de geregistreerde Deelnemer toegerekend.
 5. De Website en de Content is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de Website door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aan de Deelnemer in gebruik is gegeven. Op alle aan de Deelnemer beschikbaar gestelde Content in verband met het Programma rust het intellectuele eigendomsrecht van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training. Delen van deze Content met derden of het mogelijk maken daarvan door de Deelnemer is onrechtmatig en kan leiden tot een schadevergoedingsvordering jegens de Deelnemer.
 6. Coaching verzamelt en/of vervaardigt de Content die zij in het kader van het Programma beschikbaar stelt van de Deelnemer, naar beste inzicht en vermogen. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training verbindt zich echter ten allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training staat nimmer in voor het behalen van de resultaten die de Deelnemer met het volgen van een Programma beoogt te behalen.
 7. Het is de Deelnemer niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
 8. Het is de Deelnemer niet toegestaan inloggegevens van andere Deelnemers te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen.
 9. Het is de Deelnemer niet toegestaan om de Website of de servers of netwerken waarvan BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training voor de exploitatie van de Website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 10. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn, indien de Deelnemer een inbreuk maakt op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, tenzij de inbreuk, gelet op alle omstandigheden van het geval, ontbinding van de Overeenkomst met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 5. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Na verstrijken van deze duur eindigt de Overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. De Deelnemer kan de Overeenkomst uitsluitend uitdrukkelijk verlengen door opnieuw een Overeenkomst aan te gaan.
 2. Tussentijdse annulering van de Overeenkomst is, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, niet mogelijk, althans in zodanig geval maakt de Deelnemer nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. De Deelnemer is gerechtigd de Overeenkomst gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. De Deelnemer kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of middels het daartoe door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training. Zodra BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training in kennis is gesteld van het voornemen van de Deelnemer om de Overeenkomst te ontbinden, zal BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 3. Gebruik van het Programma door de Deelnemer, gedurende de termijn van 14 dagen als bedoeld in lid 1, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Deelnemer.
 4. Indien de Deelnemer gebruik maakt van zijn recht van ontbinding na zijn verzoek overeenkomstig het vorige lid, dan is de Deelnemer BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het Programma waarvan de Deelnemer gebruik heeft gemaakt, althans heeft kunnen maken, tot het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige prijs voor het Programma. Het evenredige bedrag dat de Deelnemer aan BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
 5. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training zal de reeds van de Deelnemer ontvangen betaling, minus het bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Deelnemer terugbetalen, waarbij dezelfde betaalmethode wordt gebruikt als waarmee de Deelnemer de betaling aan BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training heeft voldaan.

ARTIKEL 7. | BETALING

 1. Betaling van de volledige voor het Programma geldende prijs, geschiedt op de daartoe door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aangegeven wijze, bij totstandkoming van de Overeenkomst. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst en de Deelnemer toegang tot het Programma te verschaffen, dan nadat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
 2. BOOSTExperience/BOOSTCommunity hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien er een programma, sessie, traject of andere afspraken in de toekomst gepland worden, worden deze vooraf gefactureerd. 
 4. Indien er sprake is van betalingstermijnen of een betalingsregeling, wordt hier per factuur een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd, en wordt de eerste factuur te allen tijde vooraf aan het programma verzonden. 

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Gebruik van het Programma en de Content geschiedt op eigen risico van de Deelnemer; het is aan de Deelnemer om te bepalen of de Content voor zijn specifieke geval geschikt is. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met de wijze waarop de Deelnemer de Content interpreteert en gebruikt.
 2. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van de Website en daarmee het Programma te optimaliseren. Echter kan BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training niet garanderen dat het aanbod voortdurend beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de Website en aldus het Programma steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training ter zake is uitgesloten.
 3. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen letselschade en andere immateriële schade. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Deelnemer slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor het aanbieden van het Programma en de Content vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  1. De aansprakelijkheid van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Coaching betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 1. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training, zal de Deelnemer BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training uit de Overeenkomst opgeschort. Indien nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst ten gevolge van overmacht wordt ontbonden en BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, komt schade als gevolg van overmacht nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Op alle door BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training aan de Deelnemer beschikbaar gestelde Content, op het Programma als zodanig, de Website en onderdelen daarvan, alsook op de door Coaching gehanteerde werkwijzen en methoden, rust het intellectuele eigendomsrecht van BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training, dan wel haar licentiegevers. Het is de Deelnemer verboden deze materialen en werkwijzen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen, te (doen) openbaren of op enige andere wijze te gebruiken dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Website voortvloeit.
 2. Indien de Deelnemer in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training dientengevolge lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. De aan de Deelnemer uit de Overeenkomst toekomende rechten zijn nimmer overdraagbaar aan derden.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor klachten over het gebruik van de Website en in verband met de Overeenkomst als zodanig, kan de wederpartij contact opnemen met BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training. Klachten van de wederpartij over BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend.
 4. Bij BOOSTExperience/BOOSTCommunity Coaching en Training ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.